ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EXAMS PLANNER


1. Η υπηρεσα Exams Planner παρχεται μσω των www.examsplanner.gr , examsplanner.gr , www.schrdev.gr , schrdev.gr . O server μας ο οποος παρχει την υπηρεσα Exams Planner αλλ και στον οποο εναι αποθηκευμνα τα δεδομνα βρσκεται στο cloud. Τo λειτουργικ σστημα του server, οι υπηρεσες και τα δεδομνα δεν εναι εγκατεστημνα σε hardware του Γραφεου μας. Ο server του Γραφεου μας εναι μια virtual machine οποα εξυπηρετεται απ cloud υπηρεσες τις οποες αγορζουμε απ μια πολ μεγλη εταιρεα παροχς cloud υπηρεσιν που εδρεει στο Λονδνο. Το Γραφεο μας διαχειρζεται μνο το λειτουργικ σστημα του server, τα δεδομνα και τις υπηρεσες που εναι εγκατεστημνες σε αυτν.

2. Στο παρν κεμενο η φρση διαχειριστς του server, αναφρεται στον Χρστο Σταυρινο ο οποος εναι προγραμματιστς, Διευθυντς και Ιδιοκττης του Γραφεου Πληροφορικς S. CHR SOFTWARE DEVELOPMENT. Ο Χρστος Σταυρινο εναι ο διαχειριστς του server που φιλοξενε την υπηρεσα Exams Planner και ο προχος αυτς της υπηρεσας.

3. Ο διαχειριστς του Exams Planner του σχολεου πρπει να δνει ορθ και αληθ στοιχεα που αφορον το σχολεο, δηλαδ  νομα Σχολεου, Διεθυνση, Τηλφωνο, Fax και E-mail τα οποα ζητονται απ το Γραφεο μας. Το σχολεο πρπει να ενημερνει γκαιρα τον διαχειριστ του server ταν επλθει αλλαγ σε κποια στοιχεα της εγγραφς.

4. O διαχειριστς του Exams Planner του σχολεου εκπροσωπε το σχολεο και λους τους διδσκοντες σε τι χει σχση με την χρση της υπηρεσας Exams Planner. Αποδοχ των ρων χρσης της υπηρεσας Exams Planner απ τον διαχειριστ του Exams Planner του σχολεου σημανει και ταυτχρονη αποδοχ τους απ την διεθυνση του σχολεου, τους διδσκοντες, αλλ και απ τον κθε χρστη της υπηρεσας Exams Planner. Αν κποιος χρστης δεν αποδχεται τους ρους χρσης ττε πρπει να ενημερσει τον διαχειριστ του Exams Planner του σχολεου του στε να μην του εκδσει κωδικ εισδου αλλ οτε και να χρησιμοποιε την υπηρεσα Exams Planner.

5. Για την ενεργοποηση της συνδρομς ενς σχολεου και για την απκτηση δειας χρσης στην υπηρεσα Exams Planner εναι απαρατητο ο διαχειριστς του Exams Planner του σχολεου να εφαρμσει πιστ και πλρως την διαδικασα πληρωμς και αποστολς των απαιτομενων στοιχεων σμφωνα με τις οδηγες που του εκδδει ο υπολογιστς. Σε διαφορετικ περπτωση το Γραφεο μας δικαιοται να μην ενεργοποισει την υπηρεσα Exams Planner για το σχολεο αυτ.

6. Ο διαχειριστς του server χει το δικαωμα και της απευθεας συνομιλας μαζ με τον διαχειριστ του Exams Planner του σχολεου ταν κρνει τι αυτ εναι αναγκαο.

7. Ο διαχειριστς του Exams Planner του σχολεου κατανοε και συμφωνε τι αποτελε ποινικ αδκημα το να παρουσιζει το σχολεο του ως λλο απ αυτ που πραγματικ εναι.

8. Ο διαχειριστς του Exams Planner του σχολεου πως και το διδακτικ προσωπικ του σχολεου και κθε χρστης της υπηρεσας Exams Planner κατανοον και συμφωνον τι τα προσωπικ δεδομνα λλα στοιχεα που οι διοι εκουσως παρχουν στον διαχειριστ του server εναι απαρατητα για την εξασφλιση δειας χρσης στην υπηρεσα Exams Planner. Αποδχονται την διατρηση και αποθκευση των δεδομνων αυτν απ το Γραφεο μας. Τα δεδομνα αυτ εναι αποθηκευμνα στον server του Γραφεου μας ο οποος βρσκεται στο cloud. Τα δεδομνα που βρσκονται στον server του Γραφεου μας και δεν κοινοποιονται σε καννα.

9. Ο διαχειριστς του Exams Planner του σχολεου δνει το δικαωμα στον διαχειριστ του server να του αποστλλει ενημερωτικ μηνματα στο ηλεκτρονικ του ταχυδρομεο, ταν αυτ εναι αναγκαα, το οποο χει δηλσει κατ την εγγραφ του στην υπηρεσα Exams Planner.

10. Ο διαχειριστς του Exams Planner του σχολεου πως και το διδακτικ προσωπικ του σχολεου και κθε χρστης της υπηρεσας Exams Planner κατανοον και συμφωνον τι τα δεδομνα που οι διοι εκουσως καταχωρον στην υπηρεσα Exams Planner πχ ημερομηνα δλωσης διαγωνσματος, μθημα, εναι αναγκαα για την αξιοποηση και χρση της υπηρεσας Exams Planner απ το σχολεο τους. Αποδχονται την διατρηση και αποθκευση των δεδομνων αυτν στον server του Γραφεου μας ο οποος βρσκεται στο cloud. Τα δεδομνα που βρσκονται στον server του Γραφεου μας και δεν κοινοποιονται σε καννα.

11. Η χρση της υπηρεσας Exams Planner πρπει να γνεται απ τους χρστες με τρπο στε να μην παραβιζεται η νομοθεσα της χρας τους, της Κυπριακς Δημοκρατας και της Διεθνος και Ευρωπακς νομοθεσας. Σε περπτωση που ο διαχειριστς του server αντιληφθε τι παραβιζονται εκ προθσεως μη οι προαναφερθεσες νομοθεσες χει το δικαωμα να διακψει την δεια χρσης της υπηρεσας Exams Planner για το συγκεκριμνο σχολεο χωρς προειδοποηση και χωρς να επιστραφε καννα χρηματικ ποσ.

12. Οι χρστες της υπηρεσας Exams Planner δεσμεονται τι πρπει να συμμορφνονται ως προς την νομοθεσα που αφορ στη μετδοση δεδομνων μσω του διαδικτου απ την Κπρο και την Ευρπη προς λλα κρτη καθς και την χρση εφαρμογν μσω διαδικτου.

13. Η μετδοση των δεδομνων απ και προς τον server κατ την διρκεια χρσης της υπηρεσας Exams Planner γνεται με κρυπτογρφηση. O χρστης οφελει να επιβεβαισει τι για σο χρνο εργζεται στην υπηρεσα Exams Planner ο web browser του λειτουργε σε κρυπτογραφημνο περιβλλον. Δηλαδ το URL του web browser πρπει να ξεκιν με https. Σε διαφορετικ περπτωση κατ την οποα ο web browser του χρστη δεν λειτουργε σε κρυπτογραφημνο περιβλλον οφελει να σταματσει αμσως την εργασα του με την υπηρεσα Exams Planner να μην χρησιμοποισει καθλου την υπηρεσα Exams Planner και να επικοινωνσει μαζ με το Γραφεο μας για να τον καθοδηγσουμε στε ο web browser του να λειτουργε με ασφλεια.

14. Η υπηρεσα Exams Planner παρχεται για δωρεν δοκιμαστικ περοδο χρσης. Η δωρεν δοκιμαστικ περοδος ισχει για τους μνες Ιολιο, Αγουστο, Σεπτμβριο, Οκτβριο. Μετ την λξη της δωρεν δοκιμαστικς περιδου χρσης εναι αναγκαα η εξασφλιση συνδρομς και αγορς δειας χρσης προκειμνου η υπηρεσα Exams Planner να συνεχσει να εναι διαθσιμη για το σχολεο και το διδακτικ του προσωπικ. Το Γραφεο μας δεν εναι υποχρεωμνο να παρχει στο σχολεο αντγραφο των δεδομνων του. Αν το σχολεο επιθυμε να συνεχσει να χρησιμοποιε την υπηρεσα Exams Planner μετ την λξη της δοκιμαστικς περοδο ττε πρπει να ακολουθσει πιστ τις οδηγες απκτησης δειας χρσης στην υπηρεσα Exams Planner.

15. Η ευθνη για τα δεδομνα του σχολεου ανκει αποκλειστικ σε αυτ. Ο διαχειριστς του server ουδεμας φσεως ευθνη χει για τα δεδομνα του σχολεου. Ο διαχειριστς του server δεν ενστερνζεται το περιεχμενο των δεδομνων του σχολεου. Για οποιεσδποτε συνπειες, βλβες ζημες που μπορε να προκψουν απ τα δεδομνα που χουν καταχωρηθε και εμππτουν σε καταδικαστες περιπτσεις δεν θεωρεται υπεθυνος ο διαχειριστς του server αλλ η ευθνη βαρανει αποκλειστικ το σχολεο. Σε περπτωση που ο διαχειριστς του server ειδοποιηθε τι γνεται χρση της υπηρεσας Exams Planner με σκοπ πρκλησης οποιαδποτε βλβης οποιασδποτε ζημας ηθικς μη σε πρσωπο αρχ εταιρεα οργανισμ, κ.λπ, ττε ο διαχειριστς του server χει το δικαωμα να διαγρψει τα δεδομνα του σχολεου και να διακψει την δεια χρσης της υπηρεσας Exams Planner για το συγκεκριμνο σχολεο χωρς να γνει επιστροφ χρημτων.

16. Η δεια χρσης που χει να σχολεο μπορε να τερματιστε και τα δεδομνα του σχολεου να διαγραφον ταν το απαιτσει αρμδια αρχ. Επιστροφ χρημτων δεν γνεται.

17. Ο διαχειριστς του Exams Planner του σχολεου και κθε χρστης της υπηρεσας Exams Planner κατανοον και συμφωνον τι ο διαχειριστς του server διατηρε το δικαωμα και χι την υποχρωση να διαγρφει μρος λα τα δεδομνα του σχολεου ταν αυτς κρνει τι παραβιζεται τουλχιστον νας απ τους ρους που αναγρφονται στο παρν κεμενο.

18. Τα δεδομνα ενς σχολεου καταχωρονται αποκλειστικ απ τον διαχειριστ του Exams Planner του σχολεου και απ το διδακτικ του προσωπικ. Το Γραφεο πληροφορικς S. CHR SOFTWARE DEVELOPMENT δεν χει καμι συμμετοχ στην καταχρηση των δεδομνων / και το περιεχμενο τους.

19. Δεν δικαιοται καννας να αποκαλπτει ηθελημνα χι οποιοδποτε μυστικ ετε εναι εμπορικ ετε εναι ευρεσιτεχνας ετε εναι στρατιωτικ ετε εναι προσωπικ λλης φσεως μυστικ, κνοντας χρση της υπηρεσας Exams Planner. Οι συνπειες βαρανουν αποκλειστικ αυτν που πραγματοποησε την εν λγω παρβαση.

20. Το σχολεο κατανοε, συμφωνε και αποδχεται τι η ευθνη για αποζημισεις που πιθαν να προκψουν ως αποτλεσμα μιας νομικς διαμχης η οποα προκλθηκε εξαιτας του περιεχομνου των δεδομνων του δεν αφορ με καννα τρπο τον διαχειριστ του server. Συνεπς εναι αποκλειστικ ευθνη του σχολεου να πληρσει ολκληρο το ποσ των αποζημισεων.

21. Τα δεδομνα / στοιχεα του σχολεου και των διδασκντων αντιστοιχον σε μοναδικ κωδικ αν περπτωση. Επομνως, ο κτοχος ενς κωδικο ευθνεται πλρως για κθε επμβαση που διενεργεται στα δεδομνα που σχετζονται με αυτν τον κωδικ. O κθε χρστης πρπει να κνει αποσνδεση πατντας στο κουμπ "ξοδος", κθε φορ που τερματζει την εργασα του. Δεν πρπει να εγκαταλεπει τον υπολογιστ χωρς να κνει αποσνδεση απ την υπηρεσα Exams Planner. Οι οποιεσδποτε συνπειες απ παρληψη αποσνδεσης βαρανουν αποκλειστικ τον χρστη. Για μεγιστοποηση της ασφλειας ενδχεται το σστημα να πραγματοποισει αυτματη αποσνδεση του χρστη μετ απ χρονικ περοδο αδρνειας.

22. Την ευθνη για την ασφαλ διαφλαξη των κωδικν πρσβασης στην υπηρεσα Exams Planner την χει ο κτοχος τους και δεν πρπει να τους αποκαλπτει σε καννα.

23. Ο διαχειριστς του Exams Planner πρπει να γνωστοποισει προσωπικ στα αρμδια πρσωπα και μνο σε αυτ τους κωδικος εισδου.

24. Δεδομνα στα οποα περιχονται τυχαοι χαρακτρες που κατ την κρση του διαχειριστ του server δεν χουν καννα νημα (rubbish text), διαγρφονται.

25. Η διαγραφ ενς account σχολεου σημανει και την οριστικ διαγραφ λων των δεδομνων του σχολεου. Κατ την κρση του διαχειριστ του server η διαγραφ μπορε να γνει με χωρς προειδοποηση. Δεν γνεται επιστροφ χρημτων.

26. Μετ την πληρωμ δεν επιστρφεται καννα χρηματικ ποσ στω και αν το σχολεο αποφασσει να διακψει την συνδρομ του στην υπηρεσα Exams Planner πριν απ την λξη της προβλεπμενης διρκειας της.

27. Απδειξη πληρωμς θα σταλε με e-mail στην ηλεκτρονικ διεθυνση που δηλθηκε κατ την εγγραφ στην υπηρεσα Exams Planner.

28. Αν για οποιοδποτε λγο η υπηρεσα Exams Planner βρεθε προσωριν εκτς λειτουργας ττε δεν παρχεται οικονομικ λλης μορφς αποζημωση για σο χρνο η υπηρεσα Exams Planner βρισκταν εκτς λειτουργας. Ουδεμαν ευθνη χει ο διαχειριστς του server.

29. Μνο ο διαχειριστς του Exams Planner του σχολεου και το διδακτικ προσωπικ του σχολεου χουν πρσβαση στην υπηρεσα Exams Planner διτι μνο αυτο κατχουν τους κωδικος εισδου.

30. Ο διαχειριστς του Exams Planner του σχολεου, η διεθυνση του σχολεου, το διδακτικ προσωπικ του σχολεου και ο κθε χρστης της υπηρεσας Exams Planner αντιλαμβνεται και παραδχεται τι η παρεχμενη υπηρεσα Exams Planner προσφρεται “πως εναι” με λες τις αδυναμες που τυχν χει. Συνεπς, πιθαν προβλματα στην ηλεκτρονικ αποθκευση των δεδομνων, η μη ικανοποιητικ απδοση /και λειτουργα, διαγραφ δεδομνων καθς και λλα συναφ προβλματα ζημες δεν βαρνουν τον διαχειριστ του server με ουδεμας φσεως ευθνη. Δεν παρχεται οικονομικ λλης μορφς αποζημωση.

31. Η λειτουργα της υπηρεσας Exams Planner θα εναι συνεχς καθ' λο το 24ρο και καθ λη τη διρκεια ισχος της δειας χρσης που χει το σχολεο. Σε περπτωση τεχνικς βλβης στον server στον προχο υπηρεσιν cloud προσωρινς διακοπς της υπηρεσας Exams Planner για οποιονδποτε λγο, ο διαχειριστς του server μπορε να χει στη διθεσ του σο χρνο απαιτεται για την επλυση των πσης φσεως προβλημτων χωρς οι συνδρομητς να δικαιονται οιασδποτε μορφς απαιτσεις απ τον διαχειριστ του server. Ο server θα επαναρχσει τη λειτουργα του μετ την αποκατσταση των προβλημτων. Δεν παρχεται οικονομικ λλης μορφς αποζημωση για τον χρνο που η υπηρεσα Exams Planner βρισκταν εκτς λειτουργας. Ουδεμα ευθνη χει ο διαχειριστς του server.

32. O διαχειριστς του server λαμβνει τα κατ την κρση του προστατευτικ μτρα για την ομαλ λειτουργα του server. Συνεπς, στην απθανη περπτωση που προκψουν οποιεσδποτε συνπειες απ κακβουλες ενργειες αγνστων κατ της ομαλς λειτουργας του server (hackers, DoS attack, κ.λπ), ο διαχειριστς του server δεν χει ουδεμαν ευθνη για την διακοπ της λειτουργας του server μχρι την αποκατσταση της ομαλς λειτουργας του. Δεν παρχεται οικονομικ λλης μορφς αποζημωση για τον χρνο που η υπηρεσα Exams Planner βρισκταν εκτς λειτουργας. Ουδεμα ευθνη χει ο διαχειριστς του server.

33. Ο διαχειριστς του server πραγματοποιε κατ διαστματα backup (αντγραφο ασφαλεας) της βσης δεδομνων. Σε περπτωση που ο διαχειριστς του server χρειαστε να πραγματοποισει restore (ανκτηση) των δεδομνων της βσης νεκα διαφρων τεχνικν λγων, αυτ θα βασζεται στο τελευταο backup που χει στη διθεσ του ο διαχειριστς του server. Επομνως εναι πιθανν μετ την πραγματοποηση του restore τα δεδομνα να μην εναι τα πιο πρσφατα.

34. Ο διαχειριστς του server δικαιοται για τεχνικος λλους λγους να τροποποιε να διακπτει προσωριν μρος ολκληρη την παρεχμενη υπηρεσα Exams Planner προς τους συνδρομητς κατπιν προειδοποησης απροειδοποητα, χωρς να υποχρεοται να καταβλει σε αυτος χρηματικ λλης μορφς αποζημωση.

35. Ο διαχειριστς του server δεν εναι υποχρεωμνος να δικαιολογσει την τροποποηση την προσωριν διακοπ της υπηρεσας Exams Planner.

36. Ο διαχειριστς του server χει το δικαωμα να προσθσει και λλους ρους χρσης της υπηρεσας Exams Planner να τροποποισει τους παρντες ρους οποτεδποτε κρνει τι τοτο εναι αναγκαο. Σε αυτ την περπτωση ο ενδιαφερμενος θα ενημερνεται αν το επιθυμε απ το website της υπηρεσας Exams Planner απ το hyper link ''ροι χρσης''. Οι νοι ροι τθενται αμσως σε ισχ αμσως μετ την ανρτησ τους. Κθε χρστης που συνεχζει να χρησιμοποιε την υπηρεσα Exams Planner σημανει αυτομτως τι αποδχεται τους νους ρους.

37. Το website της υπηρεσας Exams Planner εξαιρουμνου του περιεχομνου των δεδομνων του σχολεου εναι πνευματικ ιδιοκτησα του διαχειριστ του server. Τα δεδομνα του σχολεου δεν αποτελον πνευματικ ιδιοκτησα του διαχειριστ του server. Ο ττλος στις σελδες του website της υπηρεσας Exams Planner, ο τρπος εμφνισης του περιεχομνου του website και η διρθρωσ του, οι αλγριθμοι που σχετζονται με την λειτουργα του Exams Planner και το schema της βσης δεδομνων και γενικ ο σχεδιασμς, η υλοποηση και ο τρπος λειτουργας της υπηρεσας Exams Planner αποτελον πνευματικ ιδιοκτησα του διαχειριστ του server.

38. Απαγορεεται η προσπθεια επμβασης στον server με οποιανδποτε μθοδο τρπο. Απαγορεεται η κακβουλη χρση της υπηρεσας Exams Planner.

39. Το domain examsplanner.gr και www.examsplanner.gr αποτελον ιδιοκτησα του διαχειριστ του server.

40. Ο διαχειριστς του server δεν εναι υποχρεωμνος να παραδσει στο σχολεο αντγραφο των δεδομνων του.

41. Ο διαχειριστς του server χει το δικαωμα να τροποποισει το κστος της παρεχμενης υπηρεσας Exams Planner για την επμενη σχολικ χρονι.

42. Το Γραφεο μας δεν χει καμι υποχρωση οποιασδποτε φσεως απναντι σε σους χρησιμοποιον την υπηρεσα Exams Planner.

43. σα σχολεα αγρασαν δεια χρσης της υπηρεσας Exams Planner αυτ τερματζεται την 1ην Ιουλου εκστου τους. Την 1ην Ιουλου εκστου τους αρχζει η να δωρεν δοκιμαστικ περοδος της υπηρεσας Exams Planner.

44. Δυναμικ /και στατικ web pages της υπηρεσας Exams Planner παρχονται απ το domain schrdev.gr και το www.schrdev.gr . Επσης μρος της υπηρεσας Exams Planner παρχεται απ το domain examsplanner.gr και www.examsplanner.gr . H υπηρεσα Exams Planner ενδχεται να εναι διαθσιμη πλρως μρος αυτς και απ λλα domains που κατχει το Γραφεο μας.

45. Ενδχεται η υπηρεσα Exams Planner να μην εναι συμβατ με κποιους web browsers εκδσεις τους.

46. Αν να σχολεο ο διαχειριστς του Exams Planner του σχολεου μλος του διδακτικο προσωπικο του σχολεου λλος χρστης της υπηρεσας Exams Planner παραβισει τουλχιστον ναν μρος απ τους παρντες ρους ττε ο διαχειριστς του server θα διαγρψει το account του σχολεου με λα τα δεδομνα του χωρς επιστροφ χρημτων.

47. Αν δεν αποδχεστε πλρως ναν τουλχιστον απ τους παρντες ρους μρος αυτν αν δεν συμφωνετε με το πνεμα του παρντος κειμνου μρος αυτο ττε δεν πρπει να εξασφαλσετε δεια χρσης της υπηρεσας Exams Planner αλλ οτε και να την χρησιμοποισετε ακμα και κατ την δωρεν δοκιμαστικ περοδο. Η αποδοχ του περιεχομνου του παρντος κειμνου απ κθε ενδιαφερμενο δεσμεει αμετκλητα τον διο. Αποδεχμενος τους ρους του παρντος κειμνου παραδχεται τι δεν χει το δικαωμα να διεκδικσει οτιδποτε θεωρε τι χει συμφρον νμιμο δικαωμα να διεκδικσει σχετικ με την υπηρεσα Exams Planner και τους κατασκευαστς της. Χρση της υπηρεσας Exams Planner σημανει ταυτχρονα και την πλρη κατανηση και αποδοχ των ρων χρσης.